Canvi d'activitat a la parada 120 del Mercat Central

Es tramita l'expedient de canvi d'activitat de la parada 120 del Mercat Central destinada a l'activitat de venda de pa i pastes a la de venda de Bar.

De conformitat amb alló que disposa l'art. 35.3 del Reglament del Mercat Central de Tarragona aprovat definitivament pel consell plenari de 24 d'abril de 2015 (RMC) i publicat en el BOPT  núm. 108 de data 11 de maig de 2015 s'exposa al públicper un termini de vint díes , a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el tauler d'anuncis del mercat, període durant el qual es podran formular quantes al.legacions s'estimin oportunes per qui es consideri afectat pel canvi d'activitat.

Tarragona, 17 de juny de 2016.

AdjuntMida
Anunci.pdf119.91 KB