Canvi d'activitat parada 207 del Mercat Central

Es tramita l'expedient de canvi d'activitat de la parada 207 del Mercat Central destinada a l'activitat de venda de xarcuteria i colonials  a la de venda de carn d'equí.

De conformitat amb alló que disposa l'art. 35.3 del Reglament del Mercat Central de Tarragona aprovat definitivament pel consell plenari de 24 d'abril de 2015 (RMC) i publicat en el BOPT  núm. 108 de data 11 de maig de 2015 s'exposa al públic per un termini de vint díes , a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el tauler d'anuncis del mercat, període durant el qual es podran formular quantes al.legacions s'estimin oportunes per qui es consideri afectat pel canvi d'activitat.

Tarragona 16 de juny de 2016

 

AdjuntMida
Anunci.pdf121.22 KB