ESPIMSA treu a concurs noves superfícies destinades a activitats comercials al nou Mercat Central de Tarragona

vine al mercat

 El consell d'Administració de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives municipals SA (ESPIMSA) , en la seva sessió el dia 8 de novembre de 2016 , entre altres , va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques  que hauran de regir l'adjudicació del contracte prvat de cessió d'ús onerós dels  :

  • Lots A-B  i 1 dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona.
  • Lots  2  a 7   dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona.
  • Lots 8 a 12 dels locals comercials del Mercat Central de Tarragona.

Al nostre perfil del Contractant podeu consultar tota la informació relativa .