Anunci de convocatòria per l'adjudicació de la concesió administrativa de parades del Mercat Central de Tarragona

Per decret del conseller delegat d'Ocupació del Domini públic, Mobilitat i Accessibilitat , com a òrgan de contractació de data 7 de febrer de 2017, es va aprobar l'expedient administratiu per a l'adjudicació de la concessió administrativa sobre el domini públic de les parades 1,5,6,12, 21bis, 25 i 29 del Mercat Cetral de Tarragona per l'exercici de l'activitat comercial i de restauració permesa pel Reglament de Mercats de Tarragona, amb l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran de regir la concesió administrativa.

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:

Data límit presentació d'ofertes      22.3.2017 a les 16:00 hores.