Taulell d'anuncis

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de servei de comunicació interna i externa d'ESPIMSA

19/06/2020 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de responsable de comunicació interna i externa (Pdf, 958 Kb)

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA

19/06/2020 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats:
Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de Responsable de Contractació i Assessoria fiscal d'ESPIMSA (Pdf, 1 Mb)
Anunci relació provisional d'admesos (Pdf, 448 Kb)
Anunci valoració i nomenació (Pdf, 440 Kb)

Plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir l'adjudicació del contracte pel suport tècnic, jurídic i administratiu a l'organització de la fira d'abril 2020

5/3/2020 14:30

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats :
Anunci interpretació bases selecció gerent (Pdf, 517 Kb)
ANNEX I Model Declaració Responsable (Pdf, 961 Kb)

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de director/a del Mercat Central

7/3/2017 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats: Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de director/a del Mercat Central de Tarragona (Pdf, 1188,46 Kb)

Anunci relació provisional de persones admeses i excloses(Pdf, 178,62 Kb)

Anunci resultat del procés: valoració i nomenament (Pdf 122 Kb)

Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona

22/12/2016 09:24

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Documents associats: Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona (Pdf, 653,69 Kb)