Taulell d'anuncis

Concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de director/a del Mercat Central

7/3/2017 13:50

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Documents associats: Bases i convocatòria per proveir el lloc de treball de director/a del Mercat Central de Tarragona (Pdf, 1188,46 Kb)

Anunci relació provisional de persones admeses i excloses(Pdf, 178,62 Kb)

Anunci resultat del procés: valoració i nomenament (Pdf 122 Kb)

Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona

22/12/2016 09:24

Categoria: Empreses municipals i organismes autònoms

Termini d'exposició: 30 dies naturals

Documents associats: Anunci exposició al públic de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Tarragona (Pdf, 653,69 Kb)